Słownik pojęć

  admin  

 (356)    (0)

  Akademia

AIS: (Automatic Identification System/System Automatycznej Identyfikacji) System pozwalający na identyfikację, lokalizację i ustalenie parametrów żeglugi statku (kurs, prędkość, port docelowy). Składa się z urządzenia GPS i nadajnika/odbiornika VHF.


ARPA: (Automatic Radar Plotting Aid/Narzedzie automatycznego kreślenia danych radarowych) Komputer wbudowany w radar, prowadzący automatycznie nakres radarowy. Pozwala na jednoczesne śledzenie wielu obiektów (w zależności od rozwiązania kilku do kilkuset), obliczenie parametrów ich ruchu oraz możliwości kolizji. W zależności od rozwiązania i ustawień może pokazywać dane na ekranie radaru w formie graficznej lub tekstowej.


Bathymetric: Dane dotyczące głębokości, pozwalają na przestrzenne odwzorowanie dna morskiego.


BSB: Format plików map rastrowych opracowany przez Maptech i NOAA. Standard map rastrowych używany w Ameryce Północnej.


BSB4, BSB5: Odmiany formatu BSB zaszyfrowane przez Maptech. Nie wszystkie programy wspierają te formaty.


CPA: Minimalna odległość pomiędzy dwoma obiektami. Używana do zapobiegania kolizjom w systemie AIS.


DNCs: Cyfrowy format map morskich. Standard NGIA dla map wektorowych. Format alternatywny dla ENC.


DSC: Cyfrowe selektywne wywołanie. Urządzenia (stacje radiowe) posiadające funkcję DSC mogą wywoływać inne stacje posiadające

funkcje DSC, przekazując automatycznie wezwanie pomocy zawierające dane identyfikujące stację i jej położenie.


ECS: System map elektronicznych. Urządzenie zintegrowane („chartplotter”) lub komputer wyposażony w mapy elektroniczne.


ENCs: Elektroniczny format map nawigacyjnych. Standard NOAA dla map wektorowych.


GEO/NOS: Standard firmy SoftChart dla map rastrowych.


Georeferencing: Proces skalowania, obracania, przypasowywania obrazu tak aby odpowiadał rzeczywistym współrzędnym (długość i szerokość geograficzna).


GPS: Globalny System Pozycjonowania. Odbiornik odbierający nadawane przez satelity sygnały radiowe pozwalające na ustalenie położenia odbiornika, jego prędkości i kierunku.


GPX: Format wymiany danych GPS takich jak trasy i punkty.


GRIB: Dosł. Siatka Cyfrowa. Format danych Światowej Organizacji Meteorologicznej, używany w meteorologii, służący do przekazywania informacji historycznych i prognostycznych dotyczących warunków pogodowych.


IENC: Wektorowe, elektroniczne mapy nawigacji śródlądowej. Używane głównie w Stanach Zjednoczonych.


Isochron: Wykres pokazujący miejsca w jakich może się znaleźć jacht w stałych odstępach czasu, wykres uzależniony jest od warunków meteorologicznych (siła, kierunek wiatru, wysokość, kierunek fal), prądów, a także wykresu biegunowego jachtu


MARPA: Radar wyposażony w funkcje MARPA pozwala na śledzenie wybranych obiektów, ustalenie minimalnej odległości do obiektu (CPA) i czasu do wystąpienia tej odległości (TCPA). Służy do zapobiegania kolizjom.


NDI Digital Ocean Charts: Standard kanadyjskich map rastrowych i wektorowych.


NMEA: National Marine Electronics Association organizacja działająca w USA, zajmująca się elektroniką morską, promuje standardy projektowania, produkcji i użytkowania sprzętu elektronicznegow marynarce, np. urządzeń pomiarowych, nawigacyjnych, komunikacyjnych.


NMEA 0183: Ustanowiony przez NMEA protokół komunikacji miedzy morskimi urządzeniami elektronicznymi. Powszechnie stosowany w nawigacji i komunikacji z urządzeniami GPS. Przepustowość 4800 bitów/sekundę


NMEA 2000:  Nowy standard komunikacji urządzeń nawigacyjnych pozwalający na budowę sieci statkowych. W przeciwieństwie do NMEA 0183 pozwala na używanie wielu nadajników. Ma też większą przepustowość 250 kbitów/sekundę.


NOAA: Agencja federalna USA zajmująca się danymi oceanicznymi i atmosferycznymi, w tym między innymi prognozami pogody, ostrzeżeniami sztormowymi, ostrzeżeniami przed innymi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi.


Polar Diagram: Wykres biegunowy – diagram pokazujący prędkość jachtu w zależności od kierunku wiatru i jego siły, używany do wyznaczania optymalnej trasy dotarcia do celu w zadanych warunkach.


Radar: Urządzenie służące do wykrywania - za pomocą fal radiowych - obiektów powietrznych, nawodnych oraz lądowych takich jak: samoloty, śmigłowce, rakiety, statki (również chmury oraz obiekty terenowe), pozwalające na określenie kierunku, odległości a także wielkości obiektu, a w radarach dopplerowskich także, do pomiarów prędkości wykrywanego obiektu.


Raster: Mapa w formacie rastrowym jest zeskanowanym obrazem mapy papierowej. W postaci punktów (pikseli) obrazuje obiekty znajdujące się na mapie.


RNCs: Format map rastrowych publikowanych przez NOAA


Route: Trasa – zbiór “waypointów” punktów trasy, ułożonych w kolejności planowanej żeglugi


Sirius: Komercyjny serwis pogodowy zgodny z urządzeniami Furuno, Northstar, Raymarine, AirGator, Simrad, Lowrance.


S-57: Miedzynarodowy format map wektorowych opracowany przez IHO (Miedzynarodową Organizację Hydrograficzną)


TCPA: Czas do wystąpienia CPA. Używane do śledzenia obiektów i ustalania możliwości kolizji.


Track: Zapis drogi statku


USACE: agencja federalna USA odpowiedzialna za opracowywania map wód śródlądowych


Victor: Mapa wektorowa – mapa obrazowana na podstawie cyfrowych danych zapisanych w bazie. Zawiera definicje punktów, linii, figur, symboli, obszarów i związanych z nimi atrybutów.


Waypoint: Zbiór współrzędnych szerokości i długości geograficznej identyfikujący punkt – używany w nawigacji


XM: Satelitarny serwis radiowy przekazujący prognozy pogody i program radiowy


 
Oznaczenia występujące w programach lub chartplotterach:


Waypoint: Punkt trasy


BWR: Bearing to waypoint – Kurs do punktu


XTE: Crosstrack error – odchylenie (odległość) od zaplanowanego kursu


BOD: Bearing from Origin to Destinaiton – Kurs miedzy punktem poprzednim a następnym


WCV: Waypoint Closure Velocity – Prędkość zbliżania się do punktu


RNG: Range to waypoint – Odległość do punktu


TTG: Time to go to waypoint – Czas żeglugi do punktu


TRNG: Range to go end of route – Odległość do końca marszruty


TTTG: Time to go from current position using waypoint speed data – Czas żeglugi do końca marszruty


NEXT: Next bearing – Następny kurs (po minięciu najbliższego punktu)


TIME: Time since route was activated – Dotychczasowy czas żeglugi


Steering indicato: wskaźnik sterowania, pokazuje jak sterować aby żeglować zgodnie z wyznaczoną trasą


 
ps. słownik będziemy uzupełniać na bieżąco

 (356)    (0)

Komentarze Facebook